जिल्हा क्षयरोग केंद्र लातूर यांचे क्षयरुग्णांसाठी आवश्याक असणारी प्रिंटींग साहित्या खरेदी करणेबाबतNew

जि.प.पं.स. सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मधील निवड्णूक लढविणा-या उमेदवाराची माहिती (नामनिर्देशन पत्र ,शपथपत्राची माहिती)New

ई-निविदा मुदतवाढ-जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७New

ई-निविदा-जिल्‍हा परिषद पंचायत समीती निवडणुक २०१७New

सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ्ररोग)लातूर यांचे कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्याक असणारी सेल्फ केअर किट खरेदीकरिता जाहिरात

सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ्ररोग)लातूर यांचे कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्याक कार्यालयीन सहित्या खरेदीकरिता जाहिरात

सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ्ररोग)लातूर यांचे कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्याक असणा-या औषध खरेदीकरिता जाहिरात

सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ्ररोग)लातूर यांचे कुष्ठरुग्णांसाठी आवश्याक असणा-या एम.सी.आर चप्पल खरेदीकरिता जाहिरात

नगरपरिषद/नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०१६-१७ उमेदवरांनी शपथपत्रात भरलेल्या माहितीचा गोषवारा

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती

वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रना लातूर यांचे अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात

माहे डिसेंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत मुदत संपुष्टात येणा-या लातुर जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सोडतीद्वारे आरक्षण निश्चीत करणेबाबत

जिल्‍हा वाार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१४-१५ मधील योजनांचे मुल्‍यामापन करण्‍याचे आदेश

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती

निविदा क्र.५१२७ /१२.०२.२०१६ चे स्‍वीकृती पत्र
सामाजीक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल व सामाजिक व्यवस्थापन योजना तयार करणेसाठी जाहिरात

राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत कडबा कुट्टी यंत्र पात्र अर्जांचा गोषवारा सन २०१४-१५

सामाजिक अर्थिक व जात सर्व्हेक्षण २०११ अंतर्गत प्रारुप यादी प्रसिद्धी जाहिरात

सामाजिक अर्थिक व जात सर्व्हेक्षण २०११ अंतर्गत दावे व आक्षेप स्वीकारणे यासाठीचे अर्ज अ, ब,क,ड,ई

अधिसुचनाः महसूल उपविभागाची पुनर्रचना

लातूर जिल्हा रस्‍ते विकास योजना सन 2001 ते 2021

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त

अकृषी परवानाबाबत प्राप्‍त अर्जाची सद्यस्थिती

पायाभूत आराखडा योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले रोहित्राची यादी- म.रा.वि.वि.कं. मर्या.