ई-लायब्ररी कार्यांन्वीत करण्यासाठीई-निविदा सुचना- शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय लातूर New

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम,लातूर - सहाय्यक संचालक आरोग्या सेवा (कुष्ठरोग) लातूर यांचे कुष्ठरोग्यांसाठी आवश्याक असणारी सेल्फ केअर किट खरेदीसाठीचे दरपत्रक प्रसिद्धी बाबतNew

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम,लातूर - सहाय्यक संचालक आरोग्या सेवा (कुष्ठरोग) लातूर यांचे कुष्ठरोग्यांसाठी आवश्याक असणारी औषधी खरेदीसाठीचे दरपत्रक प्रसिद्धी बाबतNew

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,लातूर-महाराष्ट्र जीवन्नोती अभियान अंतर्गत गट समन्वयक पदासाठी पात्र / अपात्र उमेदवाराची यादी.New

शल्य चिकित्सक कार्यालय,लातूर औषधी भांडारासाठी आवश्याक असणारी औषधी खरेदीसाठीचे दरपत्रक प्रसिद्धी बाबतNew

जिल्हा निवड समिती अंतर्गत सहजिल्हा निबंधक वर्ग-१, लातूर या कार्यालयाची सुधारित लिपीक टंकलेखक(कनिष्ठ-लिपीक) या पदाची अंतीम निवड यादी.

निविदा-उपचार क्षमता नकाशे छपाई करणे बाबत- जलयुक्त शिवार अभियान २०१७-१८

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम,२०१५ कलम 3 नुसार आवश्यक माहिती

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ कलम ३ नुसार आवश्यक माहिती

अधिसुचनाः महसूल उपविभागाची पुनर्रचना

लातूर जिल्हा रस्‍ते विकास योजना सन 2001 ते 2021

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-1000 ते 2000

वित्तीय समावेशन: लोकसंख्या-2000 पेक्षा जास्त

अकृषी परवानाबाबत प्राप्‍त अर्जाची सद्यस्थिती

पायाभूत आराखडा योजनेअंतर्गत मंजुर झालेले रोहित्राची यादी- म.रा.वि.वि.कं. मर्या.