धान्य केरोसीन वाटपाची यादी

 

.क्र

दुकानधारकाचे नाव

2/2011

निलंगा

1

.एस.चाउस

10/2011

2

.पी.टृ

10/2011

3

.एम सोनकांबळे (केरोसीन)

10/2011

4

.एम सोनकांबळे (.पी.एल. बी.पी.एल.)

10/2011

5

बि.बि.पाटील

10/2011

6

बि.एन.टृ

10/2011

7

सी.एम.अटृल

10/2011

8

बिग बा.वि.का.से..सो.लि

10/2011

9

चे.महिला औदयोगिक सह.संस्था

10/2011

10

पं.दीनदयाळ ग्राहक सह.संस्था निलंगा

10/2011

11

शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ लि. निलंगा

10/2011

12

जि.जि.शिगाडे

10/2011

13

जि.जि.फुलारी

10/2011

14

जि.आर.शिंगाडे

10/2011

15

जि.एस.चाउस

10/2011

16

के.एस.कांबळे

10/2011

17

लक्ष्मीकांत बाहेती

10/2011

18

लूनकरण बाहेती

10/2011

19

एम.एम.साबेरी

10/2011

20

मुजिब किराणा किरकोळ रॉकेल विक्रेता

10/2011

21

एन..देशमुख

10/2011

22

पी.जे.बाहेती

10/2011

23

आर.जी.बाहेती

10/2011

24

आर.के.अत्तर

10/2011

25

आर.एल.भंडे

10/2011

26

एस.व्ही.पोंगळे

10/2011

27

शेख जलिल .खादर

10/2011

28

व्हि.एस.चिक्राळे

10/2011

अहमदपूर

1.

अशोक घोडके (केरोसीन)

8/2011

2

बी.बी.मिरकले (केरोसीन)

8/2011

3

बी.आर.कांबळे (केरोसीन)

8/2011

4

लातबाई प्रेमसागर .पाचंगे (केरोसीन)

8/2011

5

बी.‍एल.‍सांगवीकर (केरोसीन)

8/2011

6

डि..पाचंगे (केरोसीन)

8/2011

7

जि.डि. पाचंगे (केरोसीन)

8/2011

8

एन.व्हि.पाचंगे (केरोसीन)

8/2011

9

एच.जि. भुतडा (केरोसीन)

8/2011

10

जे.आर.सोनी (केरोसीन)

8/2011

11

के.आर.शिवपुजे (केरोसीन)

8/2011

12

रफिक अहमद जलिल अहमद (केरोसीन)

8/2011

13

एम.बी.कोरे (बी.पी.एल) (केरोसीन)

8/2011

14

एम.बी.कोरे (अंतोदय) (केरोसीन)

8/2011

15

एम.बी.कोरे (केरोसीन)

8/2011

16

एस.एन.कांबळे (.पी.एल)

8/2011

17

एस.एन.कांबळे (केरोसीन)

8/2011

18

सय्यद अनवर (केरोसीन)

8/2011

19

सय्यद आझम (केरोसीन)

8/2011

20

शेख उस्मान . मलिक (केरोसीन)

8/2011

21

एस.एल.सांगवीकर (केरोसीन)

8/2011

22

व्हि.एस.पुणे (केरोसीन)

8/2011

23

महमद अमीरोदीन काजी (गहू)

8/2011

24

बी.आर.कांबळे (गहू)

8/2011

25

बी.पी.एल.. वि. सेवा. सोसायटी (गहू)

8/2011

26

एच.एन.आरसुडे (गहू)

8/2011

27

के.जी.मद्ररेवार (गहू)

8/2011

28

आर.बी.गवळी (गहू)

8/2011

29

आर.बी.हिवरे (गहू)

8/2011

30

एस.बी.उटगे (गहू)

8/2011

31

सय्यद जब्बार (गहू)

8/2011

32

एस.आर.इनामदार (गहू)

8/2011

33

तालुका किसान सहकारी खरेदी विक्री संघ,मर्या (गहू)

8/2011

लातूर

1

एन.‍डी.कल्लेकर

9/2011

2

तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ (बी.पी.एल)

9/2011

3

दत्तशिक्षण प्र..सु. मंडळ

9/2011

4

एस.एस.पवार (बी.पी.एल)

9/2011

5

एस.एस.पवार (.पी.एल)

9/2011

6

एस.के.देशमुख

9/2011

7

सुरेशकुमार चिरंजीलाल (बी.पी.एल)

9/2011

8

चे.जिजामाता सहकारी ग्राहक भांडार . माताजी नगर (अंतोदय)

9/2011

9

व्ही.एस.नामदास (बी.पी.एल)

9/2011

10

सी.एस.स्वामी (.पी.एल)

9/2011

11

चे.जिजामाता सहकारी ग्राहक भांडार . राम नगर (अंतोदय)

9/2011

12

चे.आनंद मागासवर्गीय मजुर सह.संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

13

चे.बंजारा मागासवर्गीय मजुर सह.संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

14

उस्मानाबाद जिल्हा बंजारा समाज सेवा संघ (बी.पी.एल)

9/2011

15

श्रीमती.विमलबाई बाबूराव किल्लारीकर (बी.पी.एल)

9/2011

16

श्रीमती.सत्यभामाकांत कांबळे (बी.पी.एल)

9/2011

17

जे.बी. कडतने (बी.पी.एल)

9/2011

18

चे.सरस्वती महिला . संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

19

इंद्रजित रावण कांबळे (बी.पी.एल)

9/2011

20

संघर्ष अनंत होळीकर (बी.पी.एल)

9/2011

21

के.एल.पेडकर (बी.पी.एल)

9/2011

22

के.एस.तांबोळी (अंतोदय)

9/2011

23

चे.विशाल बंजारा मजुर सह.संस्था (अंतोदय)

9/2011

24

लातूर जिल्हा कृषी .सर्वसेवा सह.संघ .(बी.पी.एल)

9/2011

25

विमुक् जाती मजुर ..(अंतोदय)

9/2011

26

दि.सहकारी मजुर ..(बी.पी.एल)

9/2011

27

आर.आर.सुरवसे (बी.पी.एल)

9/2011

28

पी.आर.बाबर (बी.पी.एल)

9/2011

29

एस.एस.सुर्यवंशी (अंतोदय)

9/2011

30

डि.एम.मुगावे (बी.पी.एल)

9/2011

31

सादिकअली (बी.पी.एल)

9/2011

32

समता लोकसेवा प्रतिष्ठान (अंतोदय)

9/2011

33

व्ही.जी.माने (अंतोदय)

9/2011

34

डी.आर.सुरवसे (बी.पी.एल)

9/2011

35

चे.जनता मजुर सहकारी सोसायटी (बी.पी.एल)

9/2011

36

बी.के.जाधव (बी.पी.एल)

9/2011

37

व्ही.बी.ढगे (बी.पी.एल)

9/2011

38

श्रीमती.एस..शेट्टे (बी.पी.एल)

9/2011

39

एम.आर.सोनी (अंतोदय)

9/2011

40

चे.प्रगती ज्ञानप्रसारक मंडळ (बी.पी.एल)

9/2011

41

श्री.पी.व्ही.सुर्यवंशी (बी.पी.एल)

9/2011

42

के.जी. धूत (बी.पी.एल)

9/2011

43

चे.साईक्रपा .जा.मजूर सह.संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

44

तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ (अंतोदय) दु नं.49

9/2011

45

बी.एस.राउत (बी.पी.एल)

9/2011

46

तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ (अंतोदय) दु.नं.51

9/2011

47

एस..शिंदे (अंतोदय)

9/2011

48

व्ही.एस.खटके (अंतोदय)

9/2011

49

चे.गंगा महिला सह.संस्था (.पी.एल)

9/2011

50

व्ही.व्ही.पाटील (अंतोदय)

9/2011

51

एन.व्ही.सुरवसे (केरोसीन)

9/2011

52

चे.मागासवर्गीय सह.ग्राहक भांडार . (.पी.एल)

9/2011

53

लातूर जिल्हा कृषी .सह.सं (.पी.एल)

9/2011

54

जी.एस.शेरखाने (अंतोदय)

9/2011

55

चे.लातूर स्वस् धान् दुकानदार असोसिएशन (अंतोदय)

9/2011

56

चे.आनंद मागासवर्गीय मजुर सह.संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

57

चे.इंदिरा फर्निचर सह.संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

58

मराठवाडा महिला पापड . सह.सं (.पी.एल)

9/2011

59

अक्षयदत् महिला ग्राहक सह.सं.मं (बी.पी.एल)

9/2011

60

एच.व्ही.यादव (अंतोदय)

9/2011

61

एस.के.पाठक (बी.पी.एल)

9/2011

62

शेख महमुद मशीद (बी.पी.एल)

9/2011

63

महिला विकास बहुउद्देयशिय सह.सं (अंतोदय)

9/2011

64

बालाजी मागासवर्गीय सह.सं (अंतोदय)

9/2011

65

सिध्देश्वर महिला .सं (.पी.एल)

9/2011

66

चे.पु.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मा.वी.उत्पा ..संस्था (बी.पी.एल)

9/2011

67

आर.एस.सोनवने (अंतोदय)

9/2011

68

शेख कलीम .गनी (अंतोदय)

9/2011

69

मदर तेरेसा महिला बहु .उत्पा.सह.सं (अंतोदय)

9/2011

70

के.एस.गंगणे (बी.पी.एल)

9/2011

71

चे.नागसेन मा..गा.भाडार (अंतोदय)

9/2011

72

धम्मशिल .मा...सं (बी.पी.एल अंतोदय)

9/2011

73

जागृती मा.मा.मंडळ (बी.पी.एल)

9/2011

74

जे.एस.खारटे

9/2011

75

करवीरलक्ष्मी महिला बहु..सं.(अंतोदय, बी.पी.एल)

9/2011

76

एस.पी.मोहळकर (बी.पी.एल)

9/2011

77

एस.टी.माने (अंतोदय)

9/2011

78

चे.जनता मजुर सहकारी सं

9/2011

79

एस..शेट्टे (केरोसीन)

9/2011

उदगीर

1

ए के अनंदवाल (केरोसीन)

2/2011

2

अब्‍दुल मामु (केरोसीन)

2/2011

3

अब्‍‍दुल जलील (केरोसीन)

2/2011

4

अनिल पाटील

2/2011

5

आर्जुन पारसेवार

2/2011

6

अशोक बारेळा

2/2011

7

के अनतादल

2/2011

8

बालाजी अनिल चित्रेवार

2/2011

9

बालजी बेडगे

2/2011

10

बालजी चित्‍तवाडे

2/2011

11

बळीराम घोगरे

2/2011

12

बस्‍वराज स्‍वामी

2/2011

13

चद्रकात सगमे

2/2011

14

दत्‍त बडगे

2/2011

15

ध्‍नराज बिराजदार

2/2011

16

एकनाथ मुक्‍कवार

2/2011

17

गंगधार घोगरे

2/2011

18

हबीब बागमारू

2/2011

19

हनमत शिदे

2/2011

20

जयश्री तोडारे

2/2011

21

कांबळे बळीराम

2/2011

22

काशीनाथ कोटलवार

2/2011

23

काशीनाथ स्‍वामी

2/2011

24

लक्ष्‍मीकांत गुडमेवार

2/2011

25

लोहजी चौधरी

2/2011

26

महादेव विघ्धर स्‍वामी

2/2011

27

महलीग स्‍वामी

2/2011

28

महेश हबीघोडे

2/2011

29

महम्‍मद ईसाक अब्‍दुल

2/2011

30

महमंद रफीक सलीम

2/2011

31

महोम्‍मद गिहतृजोदीन

2/2011

32

मल्‍लीक आर्जन सोमा

2/2011

33

महमद खुर्रशीद अहूद

2/2011

34

बी आर मुक्‍कवार

2/2011

35

मुरलीधर घोगरे

2/2011

36

नागनाथ वैजनाथ मल्‍लशेटी

2/2011

37

नागराळे दिनकर निवती

2/2011

38

नागराळे दिनकर निव.त

2/2011

39

नामदेव बडगे

2/2011

40

ए डी पाचंगे

2/2011

41

नसीम बेगम सययद जगील हशमी

2/2011

42

नसीर अहमद गुलाम मोहमद

2/2011

43

प्रकाश रतनराव मोतीपवळे

2/2011

44

प्रकाश येरमे

2/2011

45

प्रमो चिद्रवार

2/2011

46

ओमकार हलकंटो

2/2011

47

नागठाणे पी एन

2/2011

48

रफीक किराणा स्‍टोअर

2/2011

49

रफीक अहमद

2/2011

50

रघुनाथ अमृतराव हुडगे

2/2011

51

रजेद्र केरबा कोडागीरे

2/2011

52

राजकमार बिराजदार

2/2011

53

राजकुमार पाचंगे

2/2011

54

राजकुमार संकाये

2/2011

55

रामदास घोगरे

2/2011

56

रमेश सिद्रमप्‍पा अंजुरे

2/2011

57

रमकिशन पडीले

2/2011

58

रामलिग संग

2/2011

59

श्रीमती लक्षमी बाई रामसिग चव्‍हाण

2/2011

60

शिवकुमार ख्‍याडे

2/2011

61

शिवराज शेटी

2/2011

62

शिवशंकर कळवंतगे

2/2011

63

सुमाथ बाबुराव धनुरे

2/2011

64

सधीर जळकोट

2/2011

65

सुनिल कांबळे

2/2011

66

उदकांत तोरकडे

2/2011

67

उमाकांत याले

2/2011

68

उत्‍तम नागरगुजे

2/2011

69

वैजनाथ मल्‍लकापुरे

2/2011

70

व्‍यंकट बडगे

2/2011

71

विरूवयका चिद्रवार

2/2011

72

वामन बडगे

2/2011

73

वामन जोशी

2/2011

औसा

1

बनसोड आर व्‍ही

2/2011

2

कांबळे जे ए

2/2011

3

एस आय बनसोडे

2/2011

4

आर एस भागुडे

2/2011

5

पी पी कस्‍तुरे

2/2011

6

एस ए शिदे

2/2011

7

चे वि का सो औसा

2/2011

8

व्‍ही व्‍ही लदे

2/2011

9

चे श्रीराम कृषी सेवा

2/2011

10

सजंय खंडेराव सुरवसे

2/2011

11

बी एस वळसगे

2/2011

12

एम ए बोराटे

2/2011

13

सुनिल भगवान कदम

2/2011

14

सी व्‍ही कल्‍याणी

2/2011

15

एम एस ठेसे

2/2011

16

अहमदखां चॉदखॉ पठाण

2/2011

17

आर एस सास्‍तुरे

2/2011

18

एस एस ठेसे

2/2011

19

शखे युसूफ बडेसाब

2/2011

20

तानेज ट्रेडीग कंपनी

2/2011

21

एस एस ठेसे

2/2011

22

सजंय रमेशअप्‍पा ठेसे

2/2011

23

बी एस वळसंगे स्‍वामी जोडले

2/2011