Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
गॅस धारक व बिगर गॅसधारकांची यादी निलंगा
अ क्र.गावाचे नावरास्‍तभाव दुकानदाराचे नाव
1गिरकचाळ ए एन शिदें
2सिंगनाळ ए पी अटल
3लांबोटा ए आर मुगळे
4पिंपळवाडी जे ए एस सरतापे
5तांबाळा दु न 2 ए व्हि कोराळे
6नदीवाडी बी एस बैनगीरे
7ढोबळेवाडी बी व्हि भालके
8माचरटवाडी बी व्हि भालके
9निलंगा दु न 06 बी बी पाटील
10तुपडी बी टी येळकर
11देवीहालाळी सी बी हौवशेटे
12निलंगा दु न 11चे बिग बा स सो
13नणंद सी के पटेल
14पालापूर सी एम अटल
15बसपुर एस एन चव्‍हाण पर्यायी
16शाबीतवाडी चेअरमन वि का स सो पर्यायी
17शेडोळ चेअरमन वि का स सो
18शिराढोण चेअरमन वि का स सो
19उमरगा हा चेअरमन वि का स सो
20चिंचोली भं चेअरमन वि का स सो
21शिवणी को चेअरमन वि का स सो
22जामगा चेअरमन वि का स सो
23येळणुर डी जी जाधव पर्यायी
24दादगी डी जी जाधव
25कासार बालकुंदा एच व्हि कोकणे
26चन्‍नाचीवाडी ए व्हि टोणगे
27कोयाजीवाडी जाग्रती महिला मंडळ
28होसूर दु न 1एम एम कदम
29निलंगा एम एम साबेरी
30लिंबाळा एम व्हि कांबळे
31आंबुलगा वि एन बी पौळ
32माळेगाव क पी एम खानापूरे
33वळसांगवी पी व्‍ही बिराजदार
34कासार बालकुंदा प्रतिभा दिपक कोकणे
35ममदापुर आर एम खुणे
36नेलवाड एस ए घोसले
37सांगवी जे एस जी सरतापे
38कोकळगाव दु न 2 एस एल कामले पर्यायी
39कोकळगाववाडी एस एल कामले
40खडकउमरगा एस एन चव्‍हाण
41निटूर एस एस बुडगे
42बेंडगा एस टी धुमाळ
43निलंगा एस व्हि पोंगळे
44हालगरा एस व्हि रोळे
45वाडीशेडोळ शेख इमाम बांगड
46आंबुलगा बु दु न 01 व्हि जी खटके
47मानेजवळगा व्हि एल शिंगे
48झरी व्हि एन माने
49वांजरवाडा व्हि आर जाधव
50निलंगा दु न 04 व्हि एस चिक्राळे
51नणंद दु न 2 व्हि एस पाटील
52निटूर श्रीमती विमलबाई मिटकर पर्यायी
53निटूर श्रीमती विमलबाई मिटकर
54बामणी एम जी देशमुख पर्यायी
55आंबुलगा मेनबाहेती एल व्‍ही.
56आनंदवाडी गैार सगर व्हि.आर.
57औराद शा.आयनापूरे शिवराज
58औराद दिपक कुमार झंवर पर्यायी
59औराद शा.दिपक कुमार झंवर
60औराद शा.डोंगे बि आर
61औराद शा.डोंगरे व्हि. एन.
62औराद शा.मयुर कुमार डोईजोडे
63औराद शा.थेटे आर आर
64भुतमुगळीचे वि का सो
65दापकापटेल एच एम
66डंागेवाडीजि.टी हुलसूरे
67डोंगरगाव हा श्रीनामे जी बी.
68हाडोळी बक्षू शेख
69हलगराएम डी चव्‍हाण
70हलगराव्‍ही.पी. बेंडले 2
71हलगराव्‍हि.पी बेंडले
72हालसी तुडोंगरे व्हि. एन.
73हंचनाळएस.बी.थोंटे
74हंगरगा साी.वाडीकर एम.के.
75जाउपटेल ए.आर
76कलांडीचे वि का सो
77कासार बालकुंदा गोपाळे व्हि जी.
78कासार सीरसी डीग्‍गे एस.ए.
79कासार सीरसी होळकुंदे एस.व्‍ही.
80काटेजवळगागताटे काशीनाथ
81मदनसुरीडी.डी. सरवदे
82मदनसुरीएम.व्‍ही गीर
83मदनसुरी आर बी पाटील
84माकणी गायकवाड एम.डी
85माकणी थेटे आर आर पर्यायी
86माकणी येळाीकर बी.एन
87मसलगा पिंड प्रमोद
88मसोबावाडीवाडीकर एम.के.
89मिरगनहाळी औरादे बि एच.
90मुगाव शिंदे
91निलंगा ए. एम. सोनकांबळे
92निलंगा चे. बिग बा. सो.
93निलंगा फूलारी जी जी
94निलंगा जि.एस. चाउस
95निलंगा व्‍ही.जी शेख
96निटुर एच एल हरणे
97निटुर के.के. राठोड
98पानचिंचोली सी.बी.स्‍वामी
99पानचिंचोली डि.जी दिवे
100पानचिंचोली एन.डी पाटील
101पानचिंचोली एस.जी जाधव
102पानचिंचोली एस.एस स्‍वामी
103पानचिंचोली एस.व्‍ही भोसले
104पानचिंचोली एल.पी.स्‍वामी
105पानचिंचोली व्हि डी जाधव
106पिरुपटेलवाडी इरलेअप्‍पा ए एच
107रामतिर्थ माने ए एन
108संगारेडेवाडी हारणे डि ए
109सावरी हारणे डि ए 3
110सावरी मोरे एम के 4
111सावरी मोरे एम के
112सावरी हारणे डी ए
113सिंदखेड देशमुख एम जी
114शिरसी हंबंडगर व्हि जी.
115तगरखेडा पाटील बी.जी पर्यायी
116तगरखेडा थेटे बि व्‍ही
117तगरखेडा थेटे विलास
118तळीखेड चे वि का सो
119उस्‍तुरी गायकवाड डी.झेड
120उस्‍तुरी मंदाडे यू एम
121वाक्‍सा गायकवाड डी झेड
122वडगाव पाटील डी जी.
123वडगाव पुटठे व्हि एम
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com