Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
Recruitment

जिल्‍हाधिकारी लातूर यांचे आस्‍थापनेवरील पदे भरती प्रक्रीया 2014

लघुटंकलेखक पदासाठी अंतीम व प्रतिक्षा यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

शिपाई गुण यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

शिपाई पदासाठी अंतीम व प्रतिक्षा यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

लिपीक टंकलेखक या पदासाठी अंतीम व प्रतिक्षा यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

शिपाई या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेद्वारांची यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

शिपाई लेखी परीक्षा सुधारीत उत्‍तर तालिका - भरतीप्रक्रिया २०१४

लिपीक टंकलेखक प्राप्त गुणांची यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

लिपीक टंकलेखक पदासाठी मुळकागदपत्रे पडताळणी करीता पात्र उमेद्वारांची यादी- भरतीप्रक्रिया २०१४

लघुटंकलेखक प्राप्त गुणांची यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

लघुटंकलेखक व्यावसायीक चाचणीकरीता पात्र उमेद्वारांची यादी - भरतीप्रक्रिया २०१४

लिपीक यापदासाठीच्या उमेद्वारांकरीता निकालासंबंधी महत्वाच्या सुचना - भरतीप्रक्रिया २०१४

स्टेनो टायपिस्ट यापदासाठीच्या उमेद्वारांकरीता निकालासंबंधी महत्वाच्या सुचना - भरतीप्रक्रिया २०१४

शिपाई यापदासाठीच्या उमेद्वारांकरीता निकालासंबंधी महत्वाच्या सुचना - भरतीप्रक्रिया २०१४

--------------------------------------------
Latur District :: Recruitment
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com