Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
जिल्‍हा नियोजन विभाग

मा. खा. डॉ. सुनिल गायकवाड, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन2014-15


मा. खा.डॉ. सुनिल गायकवाड, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन2015-16


मा. खा.डॉ. सुनिल गायकवाड, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2016-17


मा. खा.डॉ. सुनिल गायकवाड, लोकसभा सदस्‍य लातूर जुलै पर्यंतच्या मंजूर कामाची यादी -2017-18


मा.आ.श्री. अमित विलासराव देशमुख, विधानसभा सदस्‍य,लातूर (शहर) मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री. अमित विलासराव देशमुख, विधानसभा सदस्‍य,लातूर (शहर) मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17
मा.आ.श्री. अॅड.त्र्यंबक श्रीरंगराव भिसे, विधानसभा सदस्‍य,लातूर (ग्रामीन) मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री. अॅड.त्र्यंबक श्रीरंगराव भिसे, विधानसभा सदस्‍य,लातूर (ग्रामीन) मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17
मा.आ.श्री. विनायकाराव जाधव (पाटील) विधानसभा सदस्‍य, अहमदपूर मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री. विनायकाराव जाधव (पाटील) विधानसभा सदस्‍य, अहमदपूर मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17
मा.आ.श्री. सुधाकर भालेराव विधानसभा सदस्‍य उदगीर मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री. सुधाकर भालेराव विधानसभा सदस्‍य उदगीर मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17
मा.आ.श्री.बसवराज पाटील विधानसभा सदस्‍य,औसा मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री.बसवराज पाटील विधानसभा सदस्‍य,औसा मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17
मा.आ.श्री.संभाजी पाटील निलंगेकर,विधानसभा सदस्‍य, निलंगा मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2015-16
मा.आ.श्री.संभाजी पाटील निलंगेकर,विधानसभा सदस्‍य, निलंगा मतदारसंघ, मंजुर कामे सन 2016-17

अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणाकरीता मा.पंतप्रधानांचा नवीन 15 कलमी कार्य्क्रम २०१४-१५

वन एमपी - वन आयडीया निवेदनाबाबत


मा .आ.डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विधान सभा सदस्य, निलंगा मतदारसंघ, मंजुर कामे सन २०१४-१५

मा. आ.श्री.बाबासाहेब पाटील, अहमदपुर मतदारसंघ, मंजुर कामे सन २०१४-१५

मा.आ.डॉ.सुधाकर भालेराव, उदगीर मतदारसंघ, सन २०१४-१५

मा.आ.डॉ.सुधाकरभालेराव, उदगीर मतदारसंघ नविन कामे २०१४-१५

मा.आ.श्री. अमित विलासराव देशमुख, विधानसभा सदस्य, लातूर (शहर) मतदारसंघ, मंजुर कामे सन २०१४

मा.आ.श्री. अमित विलासराव देशमुख, विधानसभा सदस्य, लातूर (शहर) मतदार नविन कामे २०१४-१५

मा.आ.श्री. अॅड त्र्यंबक भिसे, लातूर (ग्रामीण) मतदारसंघ, नविन कामे २०१४-१५

मा.आ.श्री.दिलीपराव देशमुख, विधानपरिषद सदस्‍य, मंजुर कामे सन २०१४

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील वि.स.स., औसा-2014-15 मंजुर नविन कामे

मा.आ.श्री.बसवराज माधवराव पाटील वि.स.स., औसा-2014-15 मंजुर कामे

मा.आ.श्री.विनायकराव पाटील,अहमदपुर मतदारसंघ,नविन मंजुर कामे सन २०१४-१५

मा.आ.श्री.संभाजीराव पाटील निलंगेकर,निलंगा मतदारसंघ,नविन कामे २०१४-१५

मा.आ.श्री.सतिश चव्‍हाण,पदवीधर मतदारसंघ, औरंगाबाद मंजुर कामे सन २०१४-१५

मा.आमदार श्री वैजनाथराव शिंदे, लातूर (ग्रामिाण) मतदारसंघ , मंजुर कामे सन २०१४-१५

मा. खा.श्री जयवंतराव आवळे, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2013-14 मा. खा.डॉ.जनार्दन वाघमारे,राज्यसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2013-14

मा.ना.स्व.श्री विलासराव देशमुख, राज्यसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2013-14

मा. खा. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, लोकसभा सदस्‍य उस्मानाबाद मंजूर कामाची यादी सन 2013-14

मा. खा.श्री जयवंतराव आवळे, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन2009-10 ते 2010-11

मा. खा.श्री जयवंतराव आवळे, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2011-12.

मा. खा.श्री जयवंतराव आवळे, लोकसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2012-13.

मा. खा. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, लोकसभा सदस्‍य उस्मानाबाद मंजूर कामाची यादी सन 2009 ते आजपर्यंत (2012-13).

मा.ना.श्री विलासराव देशमुख, केंद्रिय मंत्री,भारत सरकार तथा राज्यसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2011-12.

मा. खा.डॉ.जनार्दन वाघमारे,राज्यसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2008-09 ते ऑगष्ट 2011 पर्यंत

मा. खा.डॉ.जनार्दन वाघमारे,राज्यसभा सदस्‍य लातूर मंजूर कामाची यादी सन 2011-12 ऑगष्ट 2011 ते मार्च 2012 पर्यंत

मा.आ. श्री.बाबासाहेब पाटील महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ. श्री. बसवराज पाटील महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ. श्री. वैजनाथ शिंदे महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ.श्री.दिलीपराव देशमुख महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ.श्री.अमित देशमुख महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ.श्री.विक्रम काळे महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

मा.आ.श्री.सुधाकर भालेराव महोदयांनी सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेल्या कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 लातूर शहर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 लातूर शहर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 लातूर ग्रामीण मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 लातूर ग्रामीण मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 अहमदपूर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 अहमदपूर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 निलंगा मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 निलंगा मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 औसा मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 औसा मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 उदगीर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 उदगीर मतदार संघ मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 मा.आ. श्री पाशा पटेल, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 मा.आ. श्री पाशा पटेल, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 मा.आ. श्री दिलीपराव देशमुख, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 मा.आ. श्री दिलीपराव देशमुख, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 मा.आ. श्री सतिश चव्‍हाण, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2011-12 मा.आ. श्री विक्रम काळे, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2012-13 मा.आ. श्री विक्रम काळे, विधान परिषद सदस्य, मंजूर कामाची यादी

आमदार स्‍थानिक विकास कार्यक्रम 2010-11 ते 20 सप्टेबर 2011 पर्यंत

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2011 - 2012 अंतर्गत प्र.मा. यादी

संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com