Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
पाणी टंचाई २०१४-१५

पाटबंधारे प्रकल्‍पातील उपलब्‍ध पाणीसाठया पिण्‍यासाठी आरक्षण आदेश


महाराष्ट्र भुजल अधिनियम १९९३ चे कलम ४ अन्‍वये जाहिर करण्‍यात आलेली टंचाईग्रस्‍त गावे

सिंचन आराखडा प्रथम पाणी पाळी २०१४-१५

सिंचन आराखडा व्दितीय पाणी पाळी २०१४-१५

पाणी टंचाई कृती आराखडा आक्‍टोबर१४ ते जून २०१५ गोषवारा

पाणी टंचाई कृती आराखडा टप्‍पा पहिला आक्‍टो २०१४ ते डीसे. २०१४

पाणी टंचाई कृती आराखडा टप्‍पा दुसरा जाने.२०१५ ते मार्च २०१५

पाणी टंचाई कृती आराखडा टप्‍पा तिसरा एप्रिल २०१५ ते जून २०१५

टंचाई पुरक कृती आराखडा

५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्‍या गावामध्‍ये विविध उपाययोजना जाहिर करणेबाबत शासन निर्णय दि.२५.११.२०१५

आदेश सुधारीत हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्‍या गांवामध्‍ये विविध उपाययोजना जाहीर करणे परिपत्रक

टंचाईबाबत करण्‍यात येणा-या उपाययोजनाबाबत परिपत्रक २०१४-१५

टंचाई अंतर्गत रोहयो कामाबाबतची समिती

चारा टंचाई बाबतची समिती

पाणी टंचाईबाबतची समिती

जिल्‍हयातील पाटबंधारे प्रकल्‍पातील उपलब्‍ध पाणीसाठा साप्‍ताहिक अहवाल

टॅंकर/अधिग्रहणव्‍दारे करण्‍यात येणारा पाणी पुरवठा साप्‍ताहिक अहवाल

मंजूर करण्‍यात आलेले नळ योजना विशेष दुरुस्‍ती प्रस्‍ताव

मंजूर करण्‍यात आलेले तात्‍पुरती पुरक नळ योजना प्रस्‍ताव

मंजूर करण्‍यात आलेले विहिर खोद करणे/ गाळ काढणे प्रस्‍तावे

मंजूर नविन विंधन विहिर घेणेबाबतचे प्रस्‍ताव

टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा २०१५-१६ अह्मदपूर
चारा टंचाई

मंजूर चारा छावण्यांची यादी

चारा टंचाई शासन निर्णय
The Official Site of Latur District
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com