Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website Latur District Website
    अ+     अ- मुखपृष्ठ   H_line जिल्हा प्रशासन   H_line ई - गव्हर्नन्स   H_line लोकप्रतिनिधी   H_line संपर्क English
संकेतस्थळात शोधा
आस्थापना विभाग

म.ना.से.(जेष्‍ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ च्‍या नियमावलीनुसार दिनांक ०१.०१.१९८२ पासून अव्‍वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची जेष्‍ठता

म.ना.से.(जेष्‍ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ च्‍या नियमावलीनुसार दिनांक ०१.०१.१९८२ पासून मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची जेष्‍ठता

कर्मचा-यांची जेष्‍ठता सुची

प्राथमिक निवडसुची 2016- तलाठी संवर्ग ते मंडळ अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देणेबाबत

प्राथमिक निवडसुची 2016- लिपिक संवर्ग ते अ.का. संवर्गात पदोन्नती देणेबाबतस्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

स्वातंत्र्य सैनिकांनी नामनिर्देशीत केलेल्या पाल्यांची यादी

अनुकंपा उमेद्वारांची यादी

दिनांक 22.08.2005 ते दिनांक 31.08.2016 या कालावधीतील वर्ग 3 संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक सामाईक यादी

दिनांक 22.08.2005 ते दिनांक 31.08.2016 या कालावधीतील वर्ग 4 संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची प्राथमिक सामाईक यादी

दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक जेष्टता यादी वर्ग 4

दि.22-8-2005 नंतरची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

.महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

महसुल विभागाची (जि.का.लातूर) यांची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4

दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 3

दि.22-8-2005 पुर्वीची अनुकंपा सामायीक यादी वर्ग 4


नियत कालीक बदल्या २०१६
नियत कालीक बदल्या २०१६ - अव्वल कारकून

नियत कालीक बदल्या २०१६ - मंडळ अधिकारी

नियत कालीक बदल्या २०१६ - लिपिक

नियत कालीक बदल्या २०१६ - वाहन चालक

नियत कालीक बदल्या २०१६ - शिपाई

Latur District :: Establishment Dept.
संपर्क रचना व निर्मिती संकेतस्थळ आराखडा

१३ जून २०११ पासून भेट देणाऱ्यांची संख्या.

Latur District Website

राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, सुचना प्रौद्दोगिकी विभाग,
संचार व सुचना प्रौद्दोगिकी मंत्रालय,
जिल्हा केंद्र, लातूर.

वेबसाईट इंटरनेट एक्सप्लोरर ७ व त्यापुढे, १०२४ x ७६८ या रेझोल्यूशनमध्ये उत्तम दिसते.

Latur District Website
Disclaimer : All the contents provided, maintained and updated by the District Administration Latur. email ID : feedback.latur@gmail.com